Przejdź do głównej zawartości
Wzornictwo Przemysłowe czy warto?

Opis kie­run­ku stu­diów
 
Wzor­nic­two to działal­ność twórcza, mająca na celu określe­nie cech przed­miotów, pro­cesów, usług w całościo­wych cyklach ist­nie­nia. Celem stu­diów jest edu­ka­cja kul­tu­ral­na i za­wodowa kreatyw­nych pro­jek­tantów w za­kresie wzor­nic­twa, pro­jek­to­wania pro­duk­tu, pro­jek­to­wania ko­mu­nika­cji wi­zual­nej. Stu­den­ci zdobywają wiedzę z za­kresu sz­tu­ki, nauk hu­ma­nistycz­nych i tech­nicz­nych oraz umiejętności pro­jek­to­we. Są przy­go­to­wywani do kreatyw­nego działania zarówno w in­dywidu­al­nej działal­ności twórczej, jak i do działań w ze­społach, stanowiących gru­py pro­jek­to­we z różnych dzie­dzin nau­ki i tech­niki tworzące nowe ma­terial­ne pro­duk­ty w otaczającym nas świe­cie.
Po­znają meto­dy pro­jek­to­wania odzieży i biżuterii z uw­zględnie­niem specyficz­nych tech­nologii wy­twarzania. Wzor­nic­two ro­z­wija też umiejętność tworze­nia rysun­ku żur­na­lowe­go, mo­de­lowania i kon­struowania form odzieży przy wy­ko­rzystaniu naj­now­szych pro­gramów kom­putero­wych. Za­gad­nie­nia­mi po­bocz­nymi re­alizowanymi przez pro­gram są: ma­lar­stwo, rzeźba, fo­to­gra­fia, fi­lozofia, hi­sto­ria sz­tu­ki, hi­sto­ria ubio­ru, pra­wo au­tor­skie.

Kandydat na Wzornictwo

Kandydatem na studia w zakresie designu, czyli wzornictwa może być osoba, która zdradza talenty plastyczne, ma wyobraźnię przestrzenną, cechuje się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Powyższe predyspozycje tylko w pewnej części może sprawdzić procedura rekrutacyjna, w której przewiduje się dodatkowe oceny z rysunku, czy recenzję dorobku kandydata. Niemal regułą na tym kierunku jest fakt, że ostateczna i najważniejsza weryfikacja kandydatów odbywa się w trakcie pierwszego semestru.

Jak studiuje się Wzornictwo

Każdy, kto przyjrzy się programom tego kierunku, z pewnością uzna te studia za ciekawe i interesujące. Już od pierwszego semestru studenci uczą się pracy z różnorodnymi materiałami, z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych technik. W trakcie nauki wykorzystywane są komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Część zajęć odbywa się w pracowniach rękodzielniczych. Każdy student musi poznać zasady ergonomii, rysunku technicznego, problemy związane z dokumentacją projektową oraz licznymi zagadnieniami z historii designu.

Per­spek­ty­wy pra­cy po ukończe­niu kie­run­ku stu­diów

Aby odpowiedzieć na to pytania należy wpierw przyjrzeć się dokładnie liście możliwych miejsc zatrudnienia osób, które w swoim CV podają ten kierunek, jako swoje wykształcenie zawodowe. Można zatem wyliczyć przynajmniej kilka obszarów i branż, w których poszukuje się specjalistów w zakresie designu:
 • agencje reklamowe
 • różne gałęzie przemysłu
 • sektor IT
 • moda
 • organizacje promujące kulturę i sztukę
 • ar­chi­tek­tu­ra tek­sty­liów
 • ko­mu­nika­cja wi­zual­na
 • pro­jek­to­wanie biżuterii
 • pro­jek­to­wanie form prze­mysłowych
 • pro­jek­to­wanie ko­mu­nika­tu gra­ficz­nego
 • pro­jek­to­wanie mebla, pro­jek­to­wanie tka­niny
 • pro­jek­to­wanie ubio­ru i ko­stiu­mu
 • pro­jek­to­wanie ubio­ru
 • pro­jek­to­wanie wnętrz
 • wzor­nic­two biżuterii
 • wzor­nic­two prze­mysłowe
 • wzor­nic­two środków tran­s­por­tu
Jak widać lista możliwych opcji jest dość szeroka. Pozostaje tylko decyzja, czy szukać etatu, czy też otworzyć swoją własną działalność gospodarczą i realizować się jako tzw. freelancer, a więc osoba realizująca zlecenia różnorodnych firm, niezwiązana na stałe z jednym pracodawcą.
 
Ab­sol­wen­ci kie­run­ku wzor­nic­two to przysz­li pro­jek­tan­ci nowoczesnych technologii oraz sty­liści ubio­ru, a także pro­jek­tan­ci biżuterii. Zna­jomość pro­gramów kom­putero­wych oraz rysun­ku tech­nicz­nego, po­zwala im na­wiązać współpracę z dużymi ze­społami pro­jek­to­wymi, a także tworzyć własne stu­dia pro­jek­to­we i re­alizacyj­ne.
Kierunek Wzornictwo to studia, które można określić jako plastyczne. Istnieje jednak bardzo wiele różnic pomiędzy wydumanym wizerunkiem artysty plastyka a adeptem Wzornictwa. Przede wszystkim absolwent Wzornictwa ma za zadanie wykonywanie projektów wizualnej strony produktów lub przedmiotów o charakterze praktycznym albo mówiąc inaczej - użytkowym. Gdybyście zastanawiali się, co konkretnie kryje się pod tym sformułowaniem, zobaczcie przedmioty w Waszym najbliższym otoczeniu. Laptop, kieliszek, butelka, korkociąg, portfel, czy głośniki komputerowe - to przedmioty, które zaprojektowane zostały przez plastyków, których w języku angielskim można określić jako designerów. Nazwa ta jest ostatnio coraz bardziej popularna także w Polsce, dlatego niektóre uczelnie zmieniły określenie omawianego tu kierunku na Design.
 
Pracownia Architektury i Rysunku Elipsa w Krakowie zaprasza na kurs przygotowujący do kierunku Wzornictwo Przemysłowe, zarówno na Politechnice Krakowskiej jak i Akademii Sztuk Pięknych. Oferujemy fachową wiedzę i materiały związane z tym kierunkiem. Nasi uczniowie w 100% od kilku lat dostają się z wysokimi ocenami w pierszej dziesiątce zdających, przygotowując teczki pod okiem naszych prowadzących.

Popularne posty z tego bloga

Czy warto zostać architektem?

Pytanie to zadawane jest przez naszych uczniów, gdy rozpoczynają pierwsze zajęcia na kursie rysunku. Najczęściej odpowiadamy również pytaniem - dlaczego chcesz zostać architektem lub architektem krajobrazu? Poprzez ten pryzmat, kształtuje się ostateczna odpowiedź - czy warto, oraz dlaczego warto. Chcąc pracować w zawodzie architekta nie można uniknąć stwierdzenia, że należy posiadać konkretne predyspozycje, które pozwolą nam funkcjonować w środowisku projektantów, a są nimi: umiejętność rysunku odręcznego, przedstawiania wizji za pomocą szkicuumiejętność pracy zespołowejetyka zawodu architekt, której niewielu przestrzegasztuka swobodnego kreowania wizji projektowej sztuka rozmowy, prezentacjiestetykadokładność  Można mnożyć punkty, którymi powinien się cechować architekt. Najczęściej gdy pytamy - dlaczego chcesz zostać architektem - osoba odpowiadająca po raz pierwszy oznajmia, że chce w przyszłości dużo zarabiać i interesuje ją zawód najbardziej rentowny i elitarny, dopiero satysfakc…

Kurs rysunku w roku szkolnym 2017/2018

Kurs rysunku rok szkolny 2017/2018 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA(Politechnika Krakowska, Śląska, Wrocławska, Rzeszowska, Lubelska, Warszawska, uczelnie zagraniczne) ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU(Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE(Politechnika Krakowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, UP i inne) ARCHITEKTURA WNĘTRZ(ASP, Politechnika Śląska i inne)GRAFIKA (DIGITAL ART)(Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie)Dodatkowo: Historia Sztuki - zajęcia maturalne

ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE ZACZYNAMY OD 05.09 wtorek g. 15.30, 06.09 środa g. 15.30, 07.09 czwartek g. 15.30 ORAZ 09.09 sobota g.9.30 Istnieje możliwość późniejszych zapisów w zależności od ilości wolnych miejsc.Do kursantów podchodzimy indywidualnie, każdy uczeń może rozpocząć naukę rysunku od dowolnie wybranego terminu. Podział grup na początkującą i zaawansowaną. Istnieje możliwość doboru godzin do planów zajęć w szkołach i na studiach.Kurs rysunku  przeznaczony jest dl…