piątek, 16 grudnia 2016

Wzornictwo Przemysłowe czy warto?

Opis kie­run­ku stu­diów
 
Wzor­nic­two to działal­ność twórcza, mająca na celu określe­nie cech przed­miotów, pro­cesów, usług w całościo­wych cyklach ist­nie­nia. Celem stu­diów jest edu­ka­cja kul­tu­ral­na i za­wodowa kreatyw­nych pro­jek­tantów w za­kresie wzor­nic­twa, pro­jek­to­wania pro­duk­tu, pro­jek­to­wania ko­mu­nika­cji wi­zual­nej. Stu­den­ci zdobywają wiedzę z za­kresu sz­tu­ki, nauk hu­ma­nistycz­nych i tech­nicz­nych oraz umiejętności pro­jek­to­we. Są przy­go­to­wywani do kreatyw­nego działania zarówno w in­dywidu­al­nej działal­ności twórczej, jak i do działań w ze­społach, stanowiących gru­py pro­jek­to­we z różnych dzie­dzin nau­ki i tech­niki tworzące nowe ma­terial­ne pro­duk­ty w otaczającym nas świe­cie.
Po­znają meto­dy pro­jek­to­wania odzieży i biżuterii z uw­zględnie­niem specyficz­nych tech­nologii wy­twarzania. Wzor­nic­two ro­z­wija też umiejętność tworze­nia rysun­ku żur­na­lowe­go, mo­de­lowania i kon­struowania form odzieży przy wy­ko­rzystaniu naj­now­szych pro­gramów kom­putero­wych. Za­gad­nie­nia­mi po­bocz­nymi re­alizowanymi przez pro­gram są: ma­lar­stwo, rzeźba, fo­to­gra­fia, fi­lozofia, hi­sto­ria sz­tu­ki, hi­sto­ria ubio­ru, pra­wo au­tor­skie.

Kandydat na Wzornictwo

Kandydatem na studia w zakresie designu, czyli wzornictwa może być osoba, która zdradza talenty plastyczne, ma wyobraźnię przestrzenną, cechuje się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Powyższe predyspozycje tylko w pewnej części może sprawdzić procedura rekrutacyjna, w której przewiduje się dodatkowe oceny z rysunku, czy recenzję dorobku kandydata. Niemal regułą na tym kierunku jest fakt, że ostateczna i najważniejsza weryfikacja kandydatów odbywa się w trakcie pierwszego semestru.

Jak studiuje się Wzornictwo

Każdy, kto przyjrzy się programom tego kierunku, z pewnością uzna te studia za ciekawe i interesujące. Już od pierwszego semestru studenci uczą się pracy z różnorodnymi materiałami, z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych technik. W trakcie nauki wykorzystywane są komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Część zajęć odbywa się w pracowniach rękodzielniczych. Każdy student musi poznać zasady ergonomii, rysunku technicznego, problemy związane z dokumentacją projektową oraz licznymi zagadnieniami z historii designu.

Per­spek­ty­wy pra­cy po ukończe­niu kie­run­ku stu­diów

Aby odpowiedzieć na to pytania należy wpierw przyjrzeć się dokładnie liście możliwych miejsc zatrudnienia osób, które w swoim CV podają ten kierunek, jako swoje wykształcenie zawodowe. Można zatem wyliczyć przynajmniej kilka obszarów i branż, w których poszukuje się specjalistów w zakresie designu:
 • agencje reklamowe
 • różne gałęzie przemysłu
 • sektor IT
 • moda
 • organizacje promujące kulturę i sztukę
 • ar­chi­tek­tu­ra tek­sty­liów
 • ko­mu­nika­cja wi­zual­na
 • pro­jek­to­wanie biżuterii
 • pro­jek­to­wanie form prze­mysłowych
 • pro­jek­to­wanie ko­mu­nika­tu gra­ficz­nego
 • pro­jek­to­wanie mebla, pro­jek­to­wanie tka­niny
 • pro­jek­to­wanie ubio­ru i ko­stiu­mu
 • pro­jek­to­wanie ubio­ru
 • pro­jek­to­wanie wnętrz
 • wzor­nic­two biżuterii
 • wzor­nic­two prze­mysłowe
 • wzor­nic­two środków tran­s­por­tu
Jak widać lista możliwych opcji jest dość szeroka. Pozostaje tylko decyzja, czy szukać etatu, czy też otworzyć swoją własną działalność gospodarczą i realizować się jako tzw. freelancer, a więc osoba realizująca zlecenia różnorodnych firm, niezwiązana na stałe z jednym pracodawcą.
 
Ab­sol­wen­ci kie­run­ku wzor­nic­two to przysz­li pro­jek­tan­ci nowoczesnych technologii oraz sty­liści ubio­ru, a także pro­jek­tan­ci biżuterii. Zna­jomość pro­gramów kom­putero­wych oraz rysun­ku tech­nicz­nego, po­zwala im na­wiązać współpracę z dużymi ze­społami pro­jek­to­wymi, a także tworzyć własne stu­dia pro­jek­to­we i re­alizacyj­ne.
Kierunek Wzornictwo to studia, które można określić jako plastyczne. Istnieje jednak bardzo wiele różnic pomiędzy wydumanym wizerunkiem artysty plastyka a adeptem Wzornictwa. Przede wszystkim absolwent Wzornictwa ma za zadanie wykonywanie projektów wizualnej strony produktów lub przedmiotów o charakterze praktycznym albo mówiąc inaczej - użytkowym. Gdybyście zastanawiali się, co konkretnie kryje się pod tym sformułowaniem, zobaczcie przedmioty w Waszym najbliższym otoczeniu. Laptop, kieliszek, butelka, korkociąg, portfel, czy głośniki komputerowe - to przedmioty, które zaprojektowane zostały przez plastyków, których w języku angielskim można określić jako designerów. Nazwa ta jest ostatnio coraz bardziej popularna także w Polsce, dlatego niektóre uczelnie zmieniły określenie omawianego tu kierunku na Design.
 
Pracownia Architektury i Rysunku Elipsa w Krakowie zaprasza na kurs przygotowujący do kierunku Wzornictwo Przemysłowe, zarówno na Politechnice Krakowskiej jak i Akademii Sztuk Pięknych. Oferujemy fachową wiedzę i materiały związane z tym kierunkiem. Nasi uczniowie w 100% od kilku lat dostają się z wysokimi ocenami w pierszej dziesiątce zdających, przygotowując teczki pod okiem naszych prowadzących.

 PRZYJMUJEMY ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020     ARCHITEKTURA I URBANISTYKA     (Politechnika Krakowska, Śląska, Wrocławska, Rzes...