piątek, 16 grudnia 2016

Wzornictwo Przemysłowe czy warto?

Opis kie­run­ku stu­diów
 
Wzor­nic­two to działal­ność twórcza, mająca na celu określe­nie cech przed­miotów, pro­cesów, usług w całościo­wych cyklach ist­nie­nia. Celem stu­diów jest edu­ka­cja kul­tu­ral­na i za­wodowa kreatyw­nych pro­jek­tantów w za­kresie wzor­nic­twa, pro­jek­to­wania pro­duk­tu, pro­jek­to­wania ko­mu­nika­cji wi­zual­nej. Stu­den­ci zdobywają wiedzę z za­kresu sz­tu­ki, nauk hu­ma­nistycz­nych i tech­nicz­nych oraz umiejętności pro­jek­to­we. Są przy­go­to­wywani do kreatyw­nego działania zarówno w in­dywidu­al­nej działal­ności twórczej, jak i do działań w ze­społach, stanowiących gru­py pro­jek­to­we z różnych dzie­dzin nau­ki i tech­niki tworzące nowe ma­terial­ne pro­duk­ty w otaczającym nas świe­cie.
Po­znają meto­dy pro­jek­to­wania odzieży i biżuterii z uw­zględnie­niem specyficz­nych tech­nologii wy­twarzania. Wzor­nic­two ro­z­wija też umiejętność tworze­nia rysun­ku żur­na­lowe­go, mo­de­lowania i kon­struowania form odzieży przy wy­ko­rzystaniu naj­now­szych pro­gramów kom­putero­wych. Za­gad­nie­nia­mi po­bocz­nymi re­alizowanymi przez pro­gram są: ma­lar­stwo, rzeźba, fo­to­gra­fia, fi­lozofia, hi­sto­ria sz­tu­ki, hi­sto­ria ubio­ru, pra­wo au­tor­skie.

Kandydat na Wzornictwo

Kandydatem na studia w zakresie designu, czyli wzornictwa może być osoba, która zdradza talenty plastyczne, ma wyobraźnię przestrzenną, cechuje się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Powyższe predyspozycje tylko w pewnej części może sprawdzić procedura rekrutacyjna, w której przewiduje się dodatkowe oceny z rysunku, czy recenzję dorobku kandydata. Niemal regułą na tym kierunku jest fakt, że ostateczna i najważniejsza weryfikacja kandydatów odbywa się w trakcie pierwszego semestru.

Jak studiuje się Wzornictwo

Każdy, kto przyjrzy się programom tego kierunku, z pewnością uzna te studia za ciekawe i interesujące. Już od pierwszego semestru studenci uczą się pracy z różnorodnymi materiałami, z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych technik. W trakcie nauki wykorzystywane są komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Część zajęć odbywa się w pracowniach rękodzielniczych. Każdy student musi poznać zasady ergonomii, rysunku technicznego, problemy związane z dokumentacją projektową oraz licznymi zagadnieniami z historii designu.

Per­spek­ty­wy pra­cy po ukończe­niu kie­run­ku stu­diów

Aby odpowiedzieć na to pytania należy wpierw przyjrzeć się dokładnie liście możliwych miejsc zatrudnienia osób, które w swoim CV podają ten kierunek, jako swoje wykształcenie zawodowe. Można zatem wyliczyć przynajmniej kilka obszarów i branż, w których poszukuje się specjalistów w zakresie designu:
 • agencje reklamowe
 • różne gałęzie przemysłu
 • sektor IT
 • moda
 • organizacje promujące kulturę i sztukę
 • ar­chi­tek­tu­ra tek­sty­liów
 • ko­mu­nika­cja wi­zual­na
 • pro­jek­to­wanie biżuterii
 • pro­jek­to­wanie form prze­mysłowych
 • pro­jek­to­wanie ko­mu­nika­tu gra­ficz­nego
 • pro­jek­to­wanie mebla, pro­jek­to­wanie tka­niny
 • pro­jek­to­wanie ubio­ru i ko­stiu­mu
 • pro­jek­to­wanie ubio­ru
 • pro­jek­to­wanie wnętrz
 • wzor­nic­two biżuterii
 • wzor­nic­two prze­mysłowe
 • wzor­nic­two środków tran­s­por­tu
Jak widać lista możliwych opcji jest dość szeroka. Pozostaje tylko decyzja, czy szukać etatu, czy też otworzyć swoją własną działalność gospodarczą i realizować się jako tzw. freelancer, a więc osoba realizująca zlecenia różnorodnych firm, niezwiązana na stałe z jednym pracodawcą.
 
Ab­sol­wen­ci kie­run­ku wzor­nic­two to przysz­li pro­jek­tan­ci nowoczesnych technologii oraz sty­liści ubio­ru, a także pro­jek­tan­ci biżuterii. Zna­jomość pro­gramów kom­putero­wych oraz rysun­ku tech­nicz­nego, po­zwala im na­wiązać współpracę z dużymi ze­społami pro­jek­to­wymi, a także tworzyć własne stu­dia pro­jek­to­we i re­alizacyj­ne.
Kierunek Wzornictwo to studia, które można określić jako plastyczne. Istnieje jednak bardzo wiele różnic pomiędzy wydumanym wizerunkiem artysty plastyka a adeptem Wzornictwa. Przede wszystkim absolwent Wzornictwa ma za zadanie wykonywanie projektów wizualnej strony produktów lub przedmiotów o charakterze praktycznym albo mówiąc inaczej - użytkowym. Gdybyście zastanawiali się, co konkretnie kryje się pod tym sformułowaniem, zobaczcie przedmioty w Waszym najbliższym otoczeniu. Laptop, kieliszek, butelka, korkociąg, portfel, czy głośniki komputerowe - to przedmioty, które zaprojektowane zostały przez plastyków, których w języku angielskim można określić jako designerów. Nazwa ta jest ostatnio coraz bardziej popularna także w Polsce, dlatego niektóre uczelnie zmieniły określenie omawianego tu kierunku na Design.
 
Pracownia Architektury i Rysunku Elipsa w Krakowie zaprasza na kurs przygotowujący do kierunku Wzornictwo Przemysłowe, zarówno na Politechnice Krakowskiej jak i Akademii Sztuk Pięknych. Oferujemy fachową wiedzę i materiały związane z tym kierunkiem. Nasi uczniowie w 100% od kilku lat dostają się z wysokimi ocenami w pierszej dziesiątce zdających, przygotowując teczki pod okiem naszych prowadzących.

wtorek, 30 sierpnia 2016

ZAPISY NA KURS RYSUNKU ODRĘCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Prowadzimy zapisy na kurs rysunku dla kandydatów na kierunki Architektura, Architektura Krajobrazu, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego (PK, ASP), Projektowanie Wnętrz.
Terminy na kurs podstawowy 1x w tygodniu lub kurs intensywny 2x, 3x w tygodniu, dobierają Państwo dowolnie z wymienionych dni. Do kursantów podchodzimy indywidualnie od podstaw, od dowolnie wybranego terminu.  
Podział grup na początkującą i zaawansowaną. Dni zajęć można zmieniać, jeżeli będzie to konieczne po wcześniejszym zgłoszeniu. Kurs rysunku przeznaczony jest dla osób początkujących, uczniów gimnazjów, liceów, studentów, które nigdy nie miały styczności z rysunkiem oraz posiadających podstawowe umiejętności. Do rozpoczęcia nauki nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie plastyczne. Dodatkowo proponujemy kurs historii sztuki od października przygotowujący do matury. Historia sztuki jest jednym z kryteriów egzaminacyjnych, zajęcia prowadzone przez wykładowcę architektury, UJ.

Wymagamy regularnego uczęszczania na zajęcia, postępów, wykonywania prac rysunkowych zadawanych przez prowadzących, systematyczności, dostosowania się do rytmu grupy, DUŻO UŚMIECHU oraz CHĘCI !!!

Dlaczego warto nas wybrać: - mamy doświadczenie i sprawdzony program! - Wyniki naszych kursantów prezentujemy na stronie www.kurs-rysunku.pl, wymieniając osoby, które dostały się na studia. Posiadamy wysoką skuteczność, niewiele szkół rysunku w Krakowie, może poszczycić się taką ilością studentów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i innych uczelniach w Polsce i za granicą! - Jesteśmy jedną z niewielu szkół rysunku w Krakowie w której uczą zawodowi, projektujący w praktyce Architekci IARP, wpisani na listę Izby Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, zajęcia prowadzi doktor inżynier architekt KA oraz magister inżynier architekt WAPK, wykładający rysunek w szkołach i na uczelniach oraz posiadający udokumentowany dorobek dydaktyczny i naukowy, oraz realizacje z zakresu architektury!
Zajęcia prowadzimy na poziomie akademickim z wielką starannością, traktując każdego kandydata indywidualnie
Na naszym kursie uczy wyłącznie wykwalifikowana z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji. 
·         Terminy zajęć z rysunku:
Wtorek 15.30-19.30
Środa 15.30-19.30
Czwartek 15.30-19.30
 Sobota 09.30-13.30

Terminy zajęć z historii sztuki (ilość w każdej z grup ograniczona):
Czwartek 16.00-17.30  
Sobota 13.30-15.00 
·        Adres przeprowadzania zajęć z rysunku odręcznego:
Krowoderska 6/14, Kraków, III p. (winda), na domofonie PRACOWNIA ARCHITEKTURY ELIPSA. lokalizacja blisko (ok. 400m) Dworca Głównego i Rynku Głównego w Krakowie.

SKUTECZNOŚĆ KURSU RYSUNKU ELIPSA:
·         W roku 2016 ogólna średnia ocen z egzaminów naszych kursantów zdających na Politechnikę Krakowską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Rzeszowską w 2014 to 4,9 i WAPK 4,8. Nasz kursant otrzymał najlepsze oceny wśród zdających 5 oraz 5,5 i 2m. w rankingu osób zdających w roku 2016 na WAPK oraz inni kursanci zajęli pierwsze miejsca w egzaminach na IWP PK

PROGRAM KURSÓW RYSUNKU:
Zasady perspektywy Kompozycja rysunku w przestrzeni kartki Podstawowe konstrukcje geometryczne z brył i ich kompozycja Konstrukcja światłocienia Opracowanie odpowiedniej maniery rysunku pod wybrany kierunek studiów Proporcje ludzkie w architekturze i projektowaniu Kompozycja architektoniczna Projektowanie architektury zieleni i krajobrazu Projektowanie wnętrz Projektowanie pojazdów, przedmiotów, designu w nowych technologiach. Konstrukcje i kompozycje złożone (architektura historyczna, tradycyjna, współczesna, futuryzm i formy przemysłowe) Historia Architektury i Sztuki z wykładami przygotowującymi do egzaminu maturalnego Tematy z wyobraźni (projektowe i abstrakcyjne) Rysunki z martwej natury i plenerowe Egzaminy próbne oparte o tematy egzaminacyjne i studialne Przedstawienie na podstawie autorskich projektów I realizacji prowadzących kurs - zasad pracy architekta, projektanta wnętrz, architekta krajobrazu, projektanta pojazdów Wykłady n.t. architektury współczesnej i historycznej Przeglądy teczek oraz przygotowanie teczek do egzaminów na uczelnie zagraniczne oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Nauka rysowania i przygotowanie teczek na Inżynierię Wzornictwa Przemysłowego Politechnika Krakowska. Podstawy oprogramowania komputerowego typu AUTOCAD (posiadamy oryginalną licencję), w oparciu o wykorzystanie w projektach.

CENNIK KURSÓW

Szczegółowych informacji n.t. płatności i kursu udzielamy telefonicznie lub e-mailem. Rabaty obejmują również zapisy grupowe. Osoby polecane i polecające otrzymują rabat, jeżeli ktoś cię polecił, poinformuj kto - przy zapisie. Kurs rysunku stosuje system rabatów przy wpłacie z góry za 1 semestr oraz 2 semestry w roku szkolnym. Rabaty obowiązują dla kursu podstawowego i kursu intensywnego. Osoby będące w gimnazjum I, II i III klasie szkoły średniej, a także studenci przy kontynuacji kursu do egzaminu otrzymują rabaty - uczęszczasz dłużej płacisz mniej. Kurs gwarantuje, że opłata za naukę nie będzie podnoszona w trakcie roku szkolnego. Opłaty pobieramy miesięcznie.
Co w cenie:
Papier biały bristol 50x70 format B2, dostępny na zajęciach, kącik kawowy. W cenę kursu rysunku wliczone są pomoce dydaktyczne m.in. autorskie plansze do tematów. Udostępniamy również deski (50x70) do rysowania na zajęciach. W cenie kursu historii sztuki materiały dydaktyczne oraz przykładowe materiały maturalne w formie papierowej, a także w formie on-line Co należy przynieść:
Należy przynieść na pierwsze zajęcia ołówek automatyczny 1.0 (np. faber castell) lub 2.0 (np. koh-i-noor versatle 2.0) lub inny ołówek o podanych grubościach oraz gumkę chlebową.
Inne:
W przypadku braku potrzebnych materiałów wszelkie w/w pomoce jak ołówki, pisaki, pastele, klej do modeli, papier oraz gumki są dostępne na kursie.
Zapisy:
Zapisy oraz zapytania przyjmujemy telefonicznie lub e-mailem. Można dokonać zapisu również bezpośrednio w pracowni w trakcie roku szkolnego. tel. 692 415 013, 600 926 466, e-mail: elipsa@kurs-rysunku.pl

ZAPISY PO DOKONANIU WYBORU KURSU MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ POPRZEZ FORMULARZ ON-LINE 

piątek, 15 kwietnia 2016
WAKACYJNY KURS RYSUNKU KRAKÓW - EDYCJA 2016
  • ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ 4 GODZINY DZIENNIE RANO 9.30 - 13.30 LUB PO POŁUDNIU 15.30- 19.30
  • GRUPY DO 10 OSÓB
  •  WAKACYJNY KURS RYSUNKU PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH, KTÓRE NIGDY NIE MIAŁY KONTAKTU Z RYSUNKIEM ORAZ OSÓB KTÓRE POSIADAJĄ PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI RYSUNKOWE
  • KURS PRZEZNACZONY JEST DLA GIMNAZJALISTÓW klasy I, II, III, UCZNIÓW LICEÓW klasy I, II i III, STUDENTÓW, A TAKŻE DLA OSÓB CHCĄCYCH CIEKAWIE SPĘDZIĆ CZAS WOLNY  W KRAKOWIE I ZAPOZNAĆ SIĘ Z PODSTAWAMI RYSUNKU ODRĘCZNEGO.
  • OSOBY, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ PO KURSIE WAKACYJNYM NA KURS 2016/2017 OTRZYMAJĄ RABAT 5% NA KURS CAŁOROCZNY NA KIERUNKI ARCHITEKTURA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, PROJEKTOWANIE WNĘTRZ.
  • ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
  TERMINY:

  6 dni po 4 godziny zegarowe dziennie
  • I   TURA        27.06.2016 - 02.07.2016
   II  TURA        04.07.2016 - 09.07.2016
   III TURA        15.08.2016 - 20.08.2016
   IV TURA        22.08.2016 - 27.08.2016
  • MOŻNA WYBRAĆ POJEDYNCZE TURY KURSU ORAZ UCZESTNICZYĆ JEDNOCZEŚNIE W DWÓCH DOWOLNYCH TURACH. PROGRAM NIE JEST POWTARZALNY I W KOLEJNYCH TURACH ROZSZERZONY O NOWE TEMATY.
  • OSOBY ZACZYNAJĄCE KURS OD II, III, IV TURY OTRZYMUJĄ PROGRAM OD PODSTAW JAK W TURZE I.
  • DLA OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH PROPONUJEMY NOCLEGI W POBLIŻU PRACOWNI, ADRESY I TELEFONY WYSYŁAMY MAILEM
  KURSY DODATKOWE W WAKACJE 2016
  KURS WAKACYJNY
  6 dni w tygodniu / 4 godz. zegar. dziennie
  CENA


  RABAT
  I TURA : 27.06.2016 - 02.07.2016

  550 zł / 6 dni


  Dla sprawdzenia możliwości i nauki rysunku od podstaw oraz wstępu do kursu całorocznego. Osoby decydujące się na kurs całoroczny otrzymują rabat 5% od września 2016 r.

  Przy zapisach grupowych na kurs wakacyjny osoba polecająca i osoba polecana otrzymują 10% rabatu
  II TURA : 04.07.2016 - 09.07.2016

  550 zł / 6 dni

  III TURA : 15.08.2016 - 20.08.2016

  550 zł / 6 dni

  IV TURA : 22.08.2016 - 27.08.2016

  550 zł / 6 dni


  DWIE TURY  880 zł / 12 dni
  Pracownia zapewnia wszelkie materiały szkoleniowe w cenie kursu:
  • ołówek i gumkę chlebową uczeń otrzymuje na pierwszych zajęciach na własność
  • plansze pomocnicze do zadań omawiające każdy temat (tzw. tutoriale) są wydawane w trakcie zajęć
  • deski do rysowania udostępniamy w pracowni i w plenerach. 
  • wejścia na tereny muzeów i obszarów zamkniętych m.in. Ogród Botaniczny                                                                         
  • wpłaty można dokonywać również w pracowni w godzinach zajęć całorocznych przed rozpoczęciem kursu wakacyjnego. 
  • wydajemy potwierdzenia wpłaty oraz faktury Vat.
  ZAPISY I PYTANIA:
  • ZAPISY I PYTANIA MOŻNA DOKONYWAĆ POPRZEZ E-MAIL: elipsa@kurs-rysunku.pl, A TAKŻE POD NR TEL. 692 415 013, 600 926 466
  • ZAPISY PO DOKONANIU WYBORU KURSU MOŻNA SKŁADAĆ  POPRZEZ FORMULARZ ON-LINE
  • DANE DO ZAPISÓW: IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY, ADRES DO KORESPONDENCJI
  OPIS ZAJĘĆ :
  Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonej pracowni kursu rysunku przez architektów, członków IARP oraz SARP z doświadczeniem branżowym i dydaktycznym dr inż. arch. oraz mgr inż. arch. (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Krakowska Akademia Wydział Architektury i Sztuk Pięknych), przy ul Krowoderskiej 6/14 oraz w plenerach Krakowa. Naszym atutem jest praktyczna wiedza w zakresie projektowania oraz  w nauce rysunku od ponad 15 lat. Elipsa jest jednym z najdłużej działających kursów rysunku w Krakowie. Kursy wakacyjne jako pierwsze zostały zapoczątkowane w Szkole Elipsa w 2006 roku, mamy największe doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć.
  Dla osób całkowicie początkujących, chcących zacząć pracę przed dłuższym kursem, aby mieć podstawy rysunkowe, a także osób zainteresowanych rysunkiem odręcznym i rysunkiem architektonicznym. Wakacyjny kurs rysunku jest również doskonałym sposobem na zwiedzenie Krakowa i spędzenie czasu dla osób z poza miasta w okresie wakacji. Rysujemy obiekty zabytkowe, a także zieleń parkową i architekturę współczesną oraz tematy z zajęć całorocznych i tematy egzaminacyjne m.in. podstawy perspektywy, zasady tworzenia brył prostych, modelowanie brył w rysunku itp. Wakacyjny kurs rysunku architektonicznego po odwiedzeniu naszej pracowni rysunkowej oraz zapoznaniu się z interesującą systematyką kursu może stać się przedwstępem do dłuższej pracy na całorocznym kursie rysunku Elipsa. Systematycznie i powoli wprowadzamy w arkana rysunku odręcznego.
  ZARYS PROGRAMU:
  1. Podstawy perspektywy.
  • Wprowadzenie do zagadnienia.
  • Konstrukcja perspektywiczna
  • Konstrukcja brył elementarnych (sześcian, ośmiobok, walec, ostrosłup)
  2. Martwa natura.
  • Omówienie zasad
  • Kompozycja brył
  • Kompozycja złożona
  • Przedstawienie rysunku walorowego
  3. Zieleń, rysunek z natury w plenerze.
  4. Architektura
  • Wnętrze architektoniczne
  • Detal
  • Obiekt małej architektury
  • Budynek
  • Rytm, akcent, dominanta.
  5. Podstawy projektowania.
  • Omówienie zasad projektowania w zakresie występującym na egzaminach
  • Przedstawienie na podstawie zrealizowanych projektów przez prowadzących kurs - zasad pracy architekta, projektanta wnętrz i architekta krajobrazu. 
  6. Rysunki architektury w plenerze w okolicach pracowni.
  7. Omówienie zasad panujących w zawodzie architekta, architekta krajobrazu i projektanta form przemysłowych oraz przedstawienie projektów architektonicznych na podstawie doświadczeń zawodowych prowadzących zajęcia. 
  8. Techniki rysunku.
  • Pastele,węgiel, sepia, akwarela, ołówek.

  MIEJSCA PLENEROWE PROPONOWANE W TRAKCIE KURSU NA HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ DO WYBORU (po przedstawieniu podstaw rysunku):
  • Każda lokalizacja poprzedzona jest wykładem i szkicami prowadzących n.t. techniki przedstawienia i formy oraz kompozycji rysunku.
  • Uczestnik otrzymuje mapkę z lokalizacjami. Prowadzący ustalają spotkania w dniu poprzedzającym każde zajęcia.
  • Wejścia na teren kościołów oraz muzeów wliczone w cenę kursu.
  • Przewidujemy m.in. wejście do ogrodu botanicznego i muzeum lotnictwa.
  © Elipsa · Kraków 2015 · Wszelkie prawa do programu zastrzeżone, powielanie i kopiowanie zabronione
  WIĘCEJ N.T. ZAJĘĆ:
  Zapraszamy.
  Kurs Rysunku Kraków - Elipsa - Pracownia Rysunku Odręcznego

  sobota, 9 stycznia 2016

  ZAJĘCIA Z RYSUNKU W FERIE ZIMOWE 2016

  TERMINY

  19.01-21.01 i 23.01 /4 zajęcia po 4 godz. zegarowe/

  od wtorku do czwartku w godz.15.30-19.30
  i w sobotę od godz. 9.30 - 13.30

  Zapraszamy również nowe osoby zainteresowane zajęciami w tym okresie, Zajęcia dla naszych kursantów będą się odbywać w w/w terminach zgodnie z harmonogramem /pytania w takcie kursu/
  Zajęcia prowadzone dla gimnazjalistów, licealistów i studentów.

  Prosimy przesłać zapytania i zapisy na adres elipsa@kurs-rysunku.pl, imię, nazwisko, telefon lub zadzwonić do nas - kontakt oraz informacje o cenie dla nowych uczestników na stronie KURS RYSUNKU FERIE ZIMOWE 2016

  Zakres: Architektura (PK, PŚ, PW), Architektura Wnętrz (KA, PŚ, KS, PW), Krajobraz (PK), Wzornictwo Przemysłowe (PK, ASP).

  Zajęcia obejmują tradycyjnie podstawy rysunku oraz materiał kursu w pigułce, tak aby poznać swoje umiejętności i podjąć decyzję o dalszej przygodzie ze szkicem projektowym. W programie również krótkie wykłady n.t. pracy projektanta, architekta oraz zagadnienia związane z architekturą i jej pojmowaniem. Kurs prowadzą dr inż. i mgr inż. Architekci IARP. 
  Dla naszych stałych kursantów program biegnie normalnym tokiem.

  K urs rysunku Kraków ferie zimowe 2020 Chcesz spróbować swoich sił w rysunku odręcznym lub pragniesz podszkolić swoje umiejętności...