Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2016
Wzornictwo Przemysłowe czy warto?
Opis kie­run­ku stu­diów
Wzor­nic­two to działal­ność twórcza, mająca na celu określe­nie cech przed­miotów, pro­cesów, usług w całościo­wych cyklach ist­nie­nia. Celem stu­diów jest edu­ka­cja kul­tu­ral­na i za­wodowa kreatyw­nych pro­jek­tantów w za­kresie wzor­nic­twa, pro­jek­to­wania pro­duk­tu, pro­jek­to­wania ko­mu­nika­cji wi­zual­nej. Stu­den­ci zdobywają wiedzę z za­kresu sz­tu­ki, nauk hu­ma­nistycz­nych i tech­nicz­nych oraz umiejętności pro­jek­to­we. Są przy­go­to­wywani do kreatyw­nego działania zarówno w in­dywidu­al­nej działal­ności twórczej, jak i do działań w ze­społach, stanowiących gru­py pro­jek­to­we z różnych dzie­dzin nau­ki i tech­niki tworzące nowe ma­terial­ne pro­duk­ty w otaczającym nas świe­cie. Po­znają meto­dy pro­jek­to­wania odzieży i biżuterii z uw­zględnie­niem specyficz­nych tech­nologii wy­twarzania. Wzor­nic­two ro­z­wija też umiejętność tworze­nia rysun­ku żur­na­lowe­go, mo­de­lowania i kon­st…
WAKACYJNY KURS RYSUNKU KRAKÓW - EDYCJA 2016 ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ 4 GODZINY DZIENNIE RANO 9.30 - 13.30 LUB PO POŁUDNIU 15.30- 19.30GRUPY DO 10 OSÓB  WAKACYJNY KURS RYSUNKU PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH, KTÓRE NIGDY NIE MIAŁY KONTAKTU Z RYSUNKIEM ORAZ OSÓB KTÓRE POSIADAJĄ PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI RYSUNKOWEKURS PRZEZNACZONY JEST DLA GIMNAZJALISTÓW klasy I, II, III, UCZNIÓW LICEÓW klasy I, II i III, STUDENTÓW, A TAKŻE DLA OSÓB CHCĄCYCH CIEKAWIE SPĘDZIĆ CZAS WOLNY  W KRAKOWIE I ZAPOZNAĆ SIĘ Z PODSTAWAMI RYSUNKU ODRĘCZNEGO.OSOBY, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ PO KURSIE WAKACYJNYM NA KURS 2016/2017 OTRZYMAJĄ RABAT 5% NA KURS CAŁOROCZNY NA KIERUNKI ARCHITEKTURA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, PROJEKTOWANIE WNĘTRZ.ZAPISY PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE, POPRZEZ FORMULARZ ON-LINE I MAILEMILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃPOLECAJĄ NASZ KURS !TERMINY:
6 dni po 4 godziny zegarowe dziennie I   TURA        27.06.2016 - 02.07.2016
II  TURA     …
ZAJĘCIA Z RYSUNKU W FERIE ZIMOWE 2016
TERMINY
19.01-21.01 i 23.01 /4 zajęcia po 4 godz. zegarowe/
od wtorku do czwartku w godz.15.30-19.30
i w sobotę od godz. 9.30 - 13.30
Zapraszamy również nowe osoby zainteresowane zajęciami w tym okresie, Zajęcia dla naszych kursantów będą się odbywać w w/w terminach zgodnie z harmonogramem /pytania w takcie kursu/
Zajęcia prowadzone dla gimnazjalistów, licealistów i studentów.

Prosimy przesłać zapytania i zapisy na adres elipsa@kurs-rysunku.pl, imię, nazwisko, telefon lub zadzwonić do nas - kontakt oraz informacje o cenie dla nowych uczestników na stronie KURS RYSUNKU FERIE ZIMOWE 2016

Zakres: Architektura (PK, PŚ, PW), Architektura Wnętrz (KA, PŚ, KS, PW), Krajobraz (PK), Wzornictwo Przemysłowe (PK, ASP).

Zajęcia obejmują tradycyjnie podstawy rysunku oraz materiał kursu w pigułce, tak aby poznać swoje umiejętności i podjąć decyzję o dalszej przygodzie ze szkicem projektowym. W programie również krótkie wykłady n.t. pracy projektanta, ar…